Statuten maart 2024 Bosta VZW :


Nederlands: 

Frans:

BELGIAN OFFICE AND STATIONERY TRADE ASSOCIATION BOSTA Vereniging zonder winstoogmerk Spaarbekkenstraat 11, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.419.729 RPR Brussel, Nederlandstalige afdelingHISTORIEK VAN DE VERENIGING 

De statuten werden voor het laatst gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering, d.d. 14 maart 2024, neergelegd ter griffie met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. GECOÖRDINEERDE STATUTEN 


DEEL I. RECHTSVORM - NAAM – GEWEST – DOEL – VOORWERP – DUUR 

Artikel 1. Rechtsvorm – naam – identificatie 


De vereniging neemt de rechtsvorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk (“VZW”) zoals beschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”). 

Zij draagt de naam “Belgian Office and Stationery Trade Association”, afgekort “BOSTA”. 


Artikel 2. Zetel 

De zetel van de VZW is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De zetel van de VZW kan te allen tijde worden overgebracht naar een ander adres binnen dit Gewest, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan. 


Artikel 3. Belangeloos doel en voorwerp 

De VZW heeft als belangeloos doel: 

- In een brede geest van samenwerking de professionele, economische en technische belangen te behartigen in overeenstemming met het algemeen belang, van de gehele branche, met name de sector van kantoor- en schoolartikelen, hobby- en creatieve artikelen, wenskaarten en wensproducten, geschenken en gadgets, bagageproducten, papier en papierwaren en aanverwante artikelen en diensten in de meest brede zin. 

- Bij de nationale en internationale autoriteiten de belangen van de leden te bevorderen. 

- Het beroep te vertegenwoordigen in de internationale beroepsverenigingen. 

- De leden inlichtingen te verschaffen op het gebied van statistieken en normalisatie, en studies te bevorderen om het rendement te verbeteren. 

- Alle werken en diensten tot stand te brengen, te bevorderen en te beschermen die kunnen bijdragen tot de betere werking van het gehele beroep en het welzijn van het personeel. 

- Een gunstig klimaat te scheppen om de contacten tussen de leden onderling te bevorderen, in een geest van broederlijkheid, wederzijds begrip en samenwerking. 


Het voorwerp van de VZW betreft iedere activiteit, welke dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met: 

- diensten te leveren in het voordeel van de sector, al of niet tegen vergoeding; 

- het organiseren of ondersteunen van commerciële of professionele organisaties, zoals beurzen, studiedagen, contactdagen, zowel in België als in het buitenland; 

- informatie te verspreiden die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel te maken hebben; 

- het stellen van handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het bereiken van het doel; 

- mogelijks medewerking te verlenen aan alle activiteiten die van gelijke aard zijn als haar doel. 


De VZW mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en voorwerp. 

Zij beoogt niet enige uitkering aan haar leden te verschaffen. 

Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor de verwezenlijking van haar doel en voorwerp nodig heeft bezitten of verkrijgen, en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen. 


Artikel 4. Duur 

De VZW wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering genomen conform het WVV en de statuten. DEEL II. LEDEN 


Artikel 5. Leden 


§1. Er zijn minstens 3 leden. 

Het aantal leden is onbeperkt. Leden zijn in die hoedanigheid niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de VZW. 

Het bestuursorgaan zal op de zetel van de VZW een register van de leden bijhouden. 


§2. De cumulatieve voorwaarden om lid van de VZW te worden zijn: 

- het ondersteunen van het doel; 

- het jaarlijkse lidgeld betalen; 

- de productie of distributie van de in artikel 3 genoemde producten of diensten als hoofdzakelijk beroepsactiviteit hebben en over een organisatie beschikken om de Belgische markt hiertoe te bewerken, ongeacht of zij de functie vervullen van fabrikant, fabrieksagent, filiaal van een buitenlands fabriek, importeur, groothandel, detaillist, grootwarenhuis, aankoopgroepering, fourniturist of enig andere bedrijvigheid in de in artikel 3 genoemde activiteiten. 

- als dusdanig worden aanvaard door het bestuursorgaan met een meerderheid van twee derden; en 

- zich houden aan de wettelijke bepalingen en bepalingen van de statuten. 

Het bestuursorgaan kan de formaliteiten van het lidmaatschap voor de verder uitwerken en laten goedkeuren door de algemene vergadering. De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling schriftelijk aan de voorzitter van het bestuursorgaan. 


§3. De algemene vergadering beslist over de aanvaarding van de kandidaat als werkend lid op haar eerstvolgende vergadering. De algemene vergadering kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als lid. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Evenwel kan de vrijwillige toetreding van een lid, dat voldoet aan alle lidmaatschapsvoorwaarden van rechtswege niet geweigerd worden, noch door het bestuursorgaan, noch door de algemene vergadering. 


§4. De leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het WVV en in deze statuten worden beschreven. 


§5. De leden betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks wordt vastgelegd door de algemene vergadering. 

De leden of ex-leden gaan akkoord om facturen en betalingsherinneringen via e-mail te ontvangen. 

De incassokosten zijn ten laste van het lid of ex-lid die bedragen niet, niet volledig of niet tijdig heeft betaald. 

Op onbetaalde en vervallen facturen wordt een rente berekend van 1% per maand met een minimum van 250 euro exclusief BTW. Het vervallen factuurbedrag wordt verhoogd met 5% van het vervallen factuurbedrag vermeerderd met de rente, met een minimum van 70 euro exclusief BTW voor elke betalingsherinnering die wordt gezonden. 


§6. Geen enkel lid, evenals de wettelijke erfgenamen, legatarissen en vertegenwoordigers van een overleden lid, kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid als lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW, enz. Artikel 6. Uittreding 


§1. Leden kunnen op elk ogenblik uittreden als lid door een schriftelijke melding te richten aan de voorzitter van het bestuursorgaan uiterlijk op 31 december van het lopend boekjaar, die het ter kennis brengt van de algemene vergadering. 

Het ontslag gaat in vanaf 31 december van het volgend boekjaar. Ingeval van overlijden van een lid gaat het ontslag onmiddellijk in. 


§2. Een lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden: 

- ingeval van overlijden; 

- ingeval van weigering tot betaling van het jaarlijks lidgeld, na een schriftelijke aanmaning en een regularisatietermijn van 1 maand. In voorkomend geval wordt het geviseerde lid hiervan bij aangetekend schrijven op de hoogte gebracht door het bestuursorgaan; 

- ingeval van verlies van één van de cumulatieve lidmaatschapsvoorwaarden. 


§3. Indien door het ontslag het aantal leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt, dan wordt het ontslag van het lid opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is gevonden, zonder dat dit langer mag duren dan 9 maanden. 


§4. Een ontslagnemend lid blijft gehouden tot de integrale betaling van de lidmaatschapsbijdrage voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend. 


§5. Een ontslagnemend lid, evenals de wettelijke erfgenamen, legatarissen en vertegenwoordigers van een overleden lid, kan reeds betaalde bedragen niet terugvorderen. 


§6. Het mandaat van een lid eindigt van rechtswege bij de onbekwaamverklaring, het faillissement of het overlijden van het lid. Artikel 7. Uitsluiting 


§1. Een lid kan op elk ogenblik, op voorstel van het bestuursorgaan of op verzoek van minstens 1/5e van alle leden, worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de algemene vergadering, waarop minstens 2/3e van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de beslissing een 2/3e meerderheid van de stemmen van de aanwezigen of vertegenwoordigde leden vereist is. Wordt dit quorum niet bereikt, dan wordt het agendapunt naar de volgende algemene vergadering verplaatst, waar kan worden beslist bij 2/3e meerderheid van alle aanwezige leden, ongeacht het aantal aanwezigen. 

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend, noch in de teller, noch in de noemer. 


§2. Het bestuursorgaan mag de leden schorsen, in afwachting van de beslissing van de algemene vergadering wanneer zij zich schuldig maken aan een zware inbreuk op de statuten. 


§3. De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid waarvan de uitsluiting van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt op zijn vraag schriftelijk geïnformeerd over de motieven voor uitsluiting door de voorzitter van het bestuursorgaan. Het onderwerp van de uitsluiting kan nooit betrekking hebben op de statutaire lidmaatschapsvoorwaarden, gezien de acceptatieplicht, op voorwaarde dat het geviseerde lid aan alle cumulatieve lidmaatschapsvoorwaarden voldoet of blijft voldoen. 

Het bestuursorgaan roept het geviseerde lid voorafgaandelijk op voor verhoor en formuleert een omstandig gemotiveerd advies aan de algemene vergadering. 

Het geviseerde lid heeft het recht gehoord te worden op de algemene vergadering en kan zich, desgewenst, laten bijstaan door een advocaat. Het besluit tot uitsluiting moet worden gemotiveerd. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 


§4. Leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de VZW kunnen door een besluit van het bestuursorgaan worden uitgesloten van het lidmaatschap. 


§5. Een uitgesloten lid, evenals de wettelijke erfgenamen, legatarissen en vertegenwoordigers van een overleden lid, kan reeds betaalde lidmaatschapsbijdragen niet terugvorderen. 


§6. De uitsluiting treedt onmiddellijk in en wordt aan de betrokkene per aangetekend schrijven meegedeeld. DEEL III. ALGEMENE VERGADERING 


Artikel 8. Samenstelling van de algemene vergadering 


§1. De algemene vergadering bestaat uit de leden van de VZW. 


§2. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan en bij diens afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder. 


Artikel 9. Bevoegdheden van de algemene vergadering 

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen conform het WVV uitsluitend door de algemene vergadering worden uitgeoefend: 

- de wijziging van de statuten; 

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders en, desgevallend, het bepalen van hun bezoldiging; 

- de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging; 

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen en, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen; 

- de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening; 

- de ontbinding van de VZW; 

- de uitsluiting van een lid; 

- de omzetting van een VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als een sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming; 

- het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid. 


Artikel 10. Bijeenroeping 


§1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het bestuursorgaan. 


§2. De gewone algemene vergadering wordt gehouden in het tweede kwartaal van ieder boekjaar. 


§3. De algemene vergadering wordt tevens door de voorzitter van het bestuursorgaan samengeroepen wanneer het bestuursorgaan dit nodig acht. 


§4. De oproeping wordt minstens 15 dagen vóór de datum van de algemene vergadering naar alle leden, bestuurders en commissarissen verstuurd en kan gebeuren via e-mail, aangetekende of gewone post dan wel per drager. 


§5. De voorzitter van het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen wanneer ten minste 1/5e van de leden het vraagt. In dat geval roept de voorzitter van het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen 21 dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de 40ste dag na dit verzoek. Artikel 11. Deelneming 

De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid bij geschreven volmacht geldig voor 1 vergadering. Artikel 12. Aanwezigheidsquorum en meerderheden 


§1. De algemene vergadering kan in principe beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, behalve wanneer het WVV of de statuten dit anders voorzien. 


§2. Elk lid heeft 1 stem. 


§3. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldige stemmen van de ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, behalve wanneer het WVV of de statuten dit anders voorzien. 


§4. De stemming kan gebeuren door handopsteking, afroeping of, indien minstens één van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden het vraagt, door geheime stemming. 


§5. Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen en ongeldige stemmen niet meegerekend, noch in de teller, noch in de noemer. Deze gelden bijgevolg niet als tegenstemmen. 


§6. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of van zijn plaatsvervanger de doorslag geven. 


§7. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter, de secretaris en alle leden die dit wensen. De leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een kopie van de verslagen. 

Belanghebbende derden kunnen op hun vraag een afschrift hiervan krijgen. Hiertoe richten zij een schriftelijke vraag aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Het afschrift van de verslagen wordt door 2 bestuurders ondertekend. Artikel 13. Schriftelijke algemene vergadering 

De leden kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. Artikel 14. Elektronische algemene vergadering 


§1. De leden kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de VZW ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. 

De hoedanigheid van leden en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan deze modaliteiten ook opnemen in een intern reglement. 

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan bijkomende voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. 

Het komt toe aan de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en, in voorkomend geval, het intern reglement te controleren en vast te stellen of een leden op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. 


§2. Het door de VZW ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 

Het elektronische communicatiemiddel moet de leden bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. DEEL IV. HET BESTUURSORGAAN 


Artikel 15. Samenstelling, benoeming en taakverdeling van het bestuursorgaan 


§1. De VZW wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat minstens 5 en maximum 12 bestuurders telt, die natuurlijke personen en leden van de VZW zijn. 

Bestuurders kunnen geen personeelsleden zijn van de VZW. 


§2. Iedere kandidaat-bestuurder dient de hoedanigheid van lid te hebben of te worden afgevaardigd door een lid van de VZW, Belg of burger van een lidstaat van de Europese Unie te zijn en in het bezit van zijn politieke en burgerrechten te zijn. 


§3. Geen enkel lid mag meer dan 1 vertegenwoordiger hebben in het bestuursorgaan. 


§4. Door het aanvaarden van hun mandaat gaan de leden van het bestuursorgaan de verplichting aan om de diverse vergaderingen waarop zij worden uitgenodigd bij te wonen. 

Wanneer een bestuurder, zonder voldoende reden, afwezig is op 3 opeenvolgende vergaderingen van het bestuursorgaan, kan het bestuursorgaan de vervanging van deze bestuurder voorleggen aan de algemene vergadering. 


§5. Het bestuursorgaan zal tijdens de vergadering die iedere algemene vergadering voorafgaat, het aantal te verkiezen bestuurders vastleggen, binnen de grenzen van artikel 16 §1 van de statuten. 

Op het einde van het eerste jaar zal de helft (eventueel naar boven afgerond) van de bestuurders uittredend en herkiesbaar zijn. Zij zullen bij loting worden aangeduid. 

Ieder lid mag tijdens de algemene vergadering zijn kandidatuur voordragen. 

Ieder lid beschikt over 1 stem voor elk te begeven plaats van bestuurder. 


§6. De bestuurders worden voor een termijn van 2 jaar benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval het aantal kandidaten die deze meerderheid hebben behaald hoger is dan het aantal te begeven bestuurdersmandaten, zullen zij worden verkozen in dalende volgorde van het aantal behaalde stemmen en dit tot uitputting van het aantal te begeven bestuurdersmandaten. In geval van nieuwe gelijkheid zal men overgaan tot loting. 

Hun termijn eindigt op de dag van de gewone algemene vergadering van het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, behoudens andersluidende bepaling in het benoemingsbesluit. 


§7. Bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar. Het ontslag of de afzetting van een bestuurder wordt gemeld per e-mail of aangetekend schrijven gericht aan het bestuursorgaan. 


§8. Het bestuursorgaan verkiest onder haar leden een voorzitter en eventueel één of twee ondervoorzitters voor de duur van 2 jaar. Deze mandaten zijn slechts hernieuwbaar op uitdrukkelijk verzoek van het bestuursorgaan, en maximum voor één bijkomende periode van 2 jaar. Het bestuursorgaan verkiest tevens onder haar leden een algemeen secretaris en een penningmeester. De verkiezing verloopt geheim en gebeurt individueel per functie met gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige bestuurders. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend, noch in de teller, noch in de noemer. 

Het bestuursorgaan benoemt ook een algemeen secretaris en een penningmeester. 

Bij verhindering wordt de voorzitter vervangen door de ondervoorzitter of door de oudste aanwezige bestuurder. 


§9. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Artikel 16. Bevoegdheid en vertegenwoordiging 


§1. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen en beslissingen te nemen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en het belangeloos doel van de VZW, met uitzondering van die beslissingen waarvoor de algemene vergadering exclusief bevoegd is. 


§2. Het bestuursorgaan mag, en zonder dat volgende opsomming als beperkend kan worden beschouwd: 


1. alle akten verlijden en contracten sluiten, dadingen en compromissen aangaan, verwerven, uitwisselen, roerende en onroerende goederen verkopen, hypothekeren, lenen, huurovereenkomsten van gelijk welke duur afsluiten, legaten, subsidies, giften en overdrachten aanvaarden, verzaken aan allerlei rechten, allerlei machten verlenen aan de mandatarissen die hij kiest, al dan niet onder de leden, de vereniging in rechte vertegenwoordigen als aanlegger of verweerder; 


2. het personeel van de vereniging benoemen en afdanken, alle sommen en waarden ontvangen en innen, alle geconsigneerde sommen en waarden terugtrekken, bankrekeningen of transferts doen of andere betalingsopdrachten vervullen, bankkluizen huren, alle schulden van de vereniging vereffenen, bij de post, de douane en de spoorwegmaatschappijen, brieven, telegrammen of colli afhalen, zowel aangetekende als verzekerde of gewone, alle postmandaten, assignaties of postkwitanties innen. 


§3. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang. 


§4. Het bestuursorgaan kan een deel van haar beslissingsbevoegdheid delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de VZW of op de algemene bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan. 


§5. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de VZW als college in alle handelingen in en buiten rechte. 


§6. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de VZW in en buiten rechte, eveneens vertegenwoordigd hetzij door de voorzitter, hetzij door 2 bestuurders die hun bevoegdheid jegens derden niet moeten rechtvaardigen. 


§7. Het bestuursorgaan of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving. Artikel 17. Vergaderingen van het bestuursorgaan 


§1. Het bestuursorgaan vergadert na schriftelijke oproeping door de voorzitter van het bestuursorgaan, minimum tweemaal per jaar ter voorbereiding van de algemene vergaderingen waarop de jaarrekening, respectievelijk de begroting, wordt goedgekeurd, en daarnaast zo dikwijls als het belang van de VZW het vereist, alsook binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van 1/5de van de bestuurders. 


§2. Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of de oudste aanwezige bestuurder. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de VZW of op elke andere plaats in België, aangewezen in de oproeping. De vergadering kan slechts geldig beraadslagen mits de helft van de bestuurders aanwezig is. 


§3. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon of videoconferentie of via schriftelijke weg per brief of e-mail. 


§4. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan en de bestuurders die erom verzoeken, kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. 

De bestuurders worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een kopie van de verslagen. 


§5. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders. Artikel 18. Aanwezigheidsquorum en stemming 


§1. Om geldig te kunnen beraadslagen, moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 


§2. De beslissingen binnen het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 


§3. Elke bestuurder heeft één stem. 


§4. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter van het bestuursorgaan of van de bestuurder die hem vervangt een doorslaggevende stem. 


§5. Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen en ongeldige stemmen noch in de teller, noch in de noemer meegerekend. Deze gelden bijgevolg niet als tegenstemmen. Artikel 19. Tegenstrijdig belang 


§1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de VZW, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren. Indien de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering. Indien deze de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. 


§2. De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. 


§3. Wanneer de VZW niet (langer) kwalificeert als een kleine VZW volgens de criteria zoals beschreven in het WVV, moet het bestuursorgaan daarenboven in de notulen de aard van de beslissing of verrichting omschrijven en de verantwoording ervan, alsook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de VZW opnemen in de notulen. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. Ingeval de vereniging een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. 


§4. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortelijke verrichtingen. Artikel 20. Einde mandaat van bestuurder 


§1. Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de VZW. Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan het bestuursorgaan. 


§2. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien zonder dat dit langer mag duren dan 9 maanden. 


§3. Een bestuurder kan op elk moment afgezet worden door de algemene vergadering met een gewone meerderheid conform artikel 18 van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 


§4. Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij: 

- de onbekwaamverklaring, het faillissement of het overlijden van de bestuurder; 

- het verstrijken van de termijn van het mandaat van de bestuurder; 

- het verlies van één van de cumulatieve lidmaatschapsrechten beschreven in deze statuten. 


§5. Wanneer tijdens het boekjaar het bestuursorgaan niet meer voltallig is ten gevolge van ontslag, overlijden of enige andere oorzaak, zal de ontbrekende bestuurder maar vervangen moeten worden wanneer het aantal bestuurders minder dan 5 bedraagt. 

Ieder bestuurder die de hoedanigheid van lid of van vertegenwoordiger van een lid van de VZW verliest, wordt van rechtswege als ontslagnemend uit het bestuursorgaan beschouwd. 

Het lid wiens gevolmachtigde ontslagnemend is, kan in geen geval het recht opeisen zelf een plaatsvervanger te noemen. Artikel 21. Dagelijks bestuur 


§1. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen. 


§2. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. 


§3. Het bestuursorgaan plaatst het dagelijks bestuur van de VZW onder een uitvoerend bureau, samengesteld door de voorzitter en de twee ondervoorzitters, aangevuld met de laatste, beschikbare voorzitter, voor de voorzitter in functie. 

Het uitvoerend bureau wordt benoemd bij de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan na de algemene vergadering, en zal de verantwoordelijkheid overnemen van het vorige uitvoerend bureau op 1 januari van het jaar dat volgt op deze vergadering. 

Het uitvoerend bureau wordt bijgestaan door de penningmeester en de algemeen secretaris. Het uitvoerend bureau wordt de grootste bevoegdheden toegekend inzake: 

1. akten van algemene aard; 

2. briefwisseling, aangiften, ontlastingen tegenover de administratieve diensten van algemeen nut; 

3. secretariaatswerking; 

4. aanwerving en ontslag van personeel; 

5. huren en inrichting van lokalen. 

Aangaande punten 1, 2 en 3 volstaat de handtekening van de voorzitter of een gemachtigde, deze laatste kan de algemeen secretaris zijn. 

Voor de punten 4 en 5 zijn enkel de voorzitter of, bij diens afwezigheid, twee leden van het uitvoerend bureau gemachtigd tot ondertekenen. 


§4. Het bestuur is belast met toezicht op het dagelijks bestuur. Artikel 22. Bekendmakingsvereisten 

De benoeming van de leden van het bestuursorgaan, van de personen belast met het dagelijks bestuur en van de personen gemachtigd om de VZW te vertegenwoordigen, alsook hun ambtsbeëindiging, wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier, en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit de stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden, alsook de omvang van hun bevoegdheden. Artikel 23. Aansprakelijkheid van bestuursorgaan 


§1. De bestuurders zijn niet persoonlijk gehouden tot uitvoering van de verbintenissen van de VZW. 


§2. Tegenover de VZW en tegenover derden is hun aansprakelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten. 


§3. Bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen, evenals voor herhaalde lichte fouten. Bestuurders zijn enkel aansprakelijk voor de hen als bestuurders persoonlijk toerekenbare fouten begaan in hun opdracht van bestuur. Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk, tenzij de bestuurders geen deel hebben gehad aan de fout en de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van het bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, moet worden opgenomen in de notulen. 


DEEL V. BOEKHOUDING 


Artikel 24. Boekhouding 


§1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 


§2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en wordt bijgehouden door de penningmeester. 


§3. De rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting van het volgend boekjaar zullen jaarlijks onderworpen worden aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering. 


§4. Behoudens meer beperkende wetsbepalingen, stelt de algemene vergadering twee commissarissen aan, die een college vormen, welk ermee belast is toezicht te houden op de rekeningen van de VZW en haar een jaarverslag voor te leggen, en stelt de duur van hun mandaat vast. Hun mandaat wordt kosteloos uitgeoefend. Artikel 25. Onderzoeks- en controlebevoegdheid 


§1. Alle leden kunnen op de zetel van de VZW of op een ander overeengekomen plaats in het Vlaams Gewest, alle notulen en besluiten van de algemene vergadering, van het bestuursorgaan en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de VZW of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de VZW, raadplegen. 


§2. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een plaats, datum en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. 


§3. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. DEEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING 


Artikel 26. Ontbinding en vereffening 


§1. De algemene vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door het bestuursorgaan of door minimum 1/5e van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze statuten. 


§2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vereist voor een wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel, zoals wettelijk bepaald. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij “VZW in vereffening” is, overeenkomstig de bepalingen van het WVV. 


§3. Als het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering een vereffenaar waarvan zij de opdracht omschrijft. 


§4. In geval van ontbinding en vereffening moet het vermogen van de VZW worden toegekend aan een vereniging met een gelijkaardig doel, aangeduid door de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering geen beslissing neemt, behoort de toewijzing van het netto-actief, binnen de hierboven omschreven grenzen, tot de bevoegdheid van de vereffenaar. Artikel 27. Gemeen recht 

De bepalingen van het WVV waarvan in onderhavige statuten niet wordt afgeweken, worden geacht integraal onderdeel uit te maken van deze statuten.